Rabbeinu Bechaye Hamevuar:Vayikra 1 (Vayikra - Metzorah)

CA$36.95
Available to Order (Pending Supplier Availability)
SKU
OZ-322905
רבינו בחיי המבואר ביאור על התורה להגאון הקדוש המקובל האלקי רבינו בחיי זצ"ל, מוגה עפ"י כת"י ודפוסים קדמונים, מהדורה מנוקדת ומדוייקת, בתוספת מראי מקומות ומקורות, עם ביאורים וציונים אשר בו יתבארו דבריו הק', ויתפרשו רמזיו וסודותיו, להטעים דבריו הק' ולהאיר עיניו הלומדים. עם מקורות ומילואים, בו יובאו מקורות וציונים מדברי חז"ל עם פנינים יקרים להשלמת והרחבת הענינים, מדברי רבותינו הראשונים  והאחרונים, בשפה ברורה ונעימה.
More Information
Last Update Aug 1, 2022
Binding Hardcover
Published By Oz VeHadar
Link For More Information https://ozvehadar.us/rabbeinu-bechaye-hamevuar/
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
WhatsApp Chat WhatsApp Chat
WhatsApp Chat WhatsApp Chat