New Customer? Please read our FAQ Before Ordering.
Free Delivery To Local Yeshivos & Participating Mosdos
Up to 40% OFF on Selected Items For Hei Teives
Free Pickup
Talmud Bavli Mesivta - Peninim, Compact Size:Yevamos Vol 1 (Daf: 2a - 20a)

Talmud Bavli Mesivta - Peninim, Compact Size:Yevamos Vol 1 (Daf: 2a - 20a)

Talmud Bavli Mesivta Shinun (Blue):Taanis

Talmud Bavli Mesivta Shinun (Blue):Taanis

Talmud Bavli Mesivta - Peninim, Compact Size:Kesubos Vol 2 (Daf: 18b - 36b)

CA$44.95
SKU
OZ-142147
Available to Order
תלמוד בבלי המבואר מתיבתא - פנינים גמרא מבוארת בשפה צחה וברורה בתוספת הערות מפות ואיורים; הבנת עומק דברי רש"י ותוספות לאשורם, מערכות לפי נושאים למדניים מתורת רבותינו; אוצרות מלשונות הראשונים; הלכה היוצאת מהגמרא בשילוב מדור הלכות אקסואל״ות; פרפראות מדברי הקדמונים בעלי היראה והמוסר. הגמרא המבוארת - תלמוד בבלי עוז והדר - 'מתיבתא' היא בית מדרש רב חדרי אור האוצֵר כל חמדה גנוזה, מותאם לכל רמה, בשאיפה להלך כנגד רוחו של כל לומד, הן בעלי בתים, הן תלמיד חכמים, צורבים וחדשים, ינוקות וקשישים, רבנים ודיינים - הכל מוצאים ב'מתיבתא' אכסניה נאה שאין מדירים רגלם הימנה. ביאורי הפשט - ביאור צמוד ורציף למהלך הגמרא, תוך הקפדה על אחידות קו הפשט. בליווי הערות מחכימות המסייעות ללומד בפענוח קשיים ושאלות המתעוררים. ילקוט ביאורים - ללומד שמבקש להרחיב לעומק הסוגיא, ולבירור שיטות הראשונים והאחרונים, בתוספת חידושים ויסודות הבנה מירכתי ים הספרות התורתית שאינם בהישג יד וזמן של כל לומד. ביאורי רש"י ותוס' - ללומד שמעוניין להעמיק בהבנת דברי הראשונים. אוצר עיונים - אנציקלופדיה של לומדות בנויה לתלפיות, מבוססת על ראשונים ואחרונים, ראשי הישיבות לדורותיהם, מעתיקי השמועה. אליבא דהלכתא פניני הלכה - להשלמת הידיעה והיריעה, בידיעת מסקנת ההלכה. תמצית הדף - כלי יעיל לשינון וחזרה, מניסיונם של לומדים רבים. כפתור ופרח – אמרת שפר טובה או פרפרת נאה של מוסר השכל הטמון בדברי הגמרא.
More Information
Last Update Aug 1, 2022
Binding Hardcover
Published By Oz VeHadar
Link For More Information https://ozvehadar.us/talmud-bavli-mesivta-peninim/
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account